بایپس cloudflare-bot-protection با استفاده از cloudflare-worker
https://t.co/DVWQ1YPo8o