خوب کد PYTHON برا Bypass AWS WAF تو حملات
SQL Injection جواب داد و فعلا خبری از شناسایی و بلاک شدن نیست