در هاست های اشتراکی به خاطر میزبانی سایت های بسیار، تقریبا امکان استفاده از WAF های ابری مشکل است و به همین دلیل Mod Security بسیار پر استفاده است.
در مقاله زیر تکنیک هایی برای RCE، معرفی شده که خواندن آن شاید در جایی برای شما راه‌گشا باشد.
https://t.co/oYutojN092