این راهنما هایی که برای نفوذ هستند علاوه بر هدف اصلی آن‌ها بشدت به درد BlueTeam می‌خورد چرا که نکات مبهم و فراموش شده از طرف تیم امنیت را یادآوری می کند و می توان حتی راه‌های نفوذ دیگری که Attack vector مشابه دارند نیز را پوشش داد.
https://t.co/d8a0wW0Qup