یکی از Rule setهای رایج WAFها OWASP Core می باشد.
در زمان تنظیم و همچنین Bypass کردن WAF، دانستن این موضوع که چگونه این قوانین عمل می کنند بسیار مهم است که بتوان آن را درست تنظیم و از False Positive ها جلوگیری کرده همچنین با ایجاد اختلال آن را بایپس کرد.
https://t.co/S5EZYOFaln